Vintage

Something Different for Joomla

Որոնել կայքում

Գրանցվեք` աշխատանք գտնելու Ձեր շանսերը բարձրացնելու համար:

Գրանցվել / Մուտք

Հաշմանդամի մասնագիտական ուսուցում Печать

Աշխատանքի տեղավորման համար կարևոր նշանակություն ունի մասնա­գիտա­կան պատրաստվածության աստիճանը: Ցավոք, հաշ­մանդամներից շա­տերը օբյեկ­տիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով չեն ստացել համապատասխան կրթություն, ինչն էլ հաճախակի խոչըն­դոտում է նրանց զբաղվածության խնդրի լուծմանը: ՀՀ կառավարու­թյան 2006 թվականի մարտի 30-ի թիվ 533-Ն որոշմամբ սահ­մանվում է աշխատանք փնտրող չզբաղված անմրցունակ անձանց մասնագիտա­կան ուսուցման կազմակերպման կարգը: Համաձայն դրան, մասնագի­տական ուսու­ցումը կազմակեր­պ­վում է, երբ՝

ա) աշխատաշուկայում բացակայում է ունկնդրի մաuնագիտա­կան կրթությանը համապատասխան աշխատանքը. այս դեպքում կազ­մակերպվում է վերամասնա­գի­տացման դասընթաց,

բ) ունկնդրի մասնագիտական որակավորումը չի համապատաս­խանում աշխա­տաշուկայի պահանջներին. այս դեպքում կազմակերպ­վում է մասնագիտական որա­կավորման բարձրացման դասընթաց,

գ) ունկնդիրը չունի մասնագիտական կրթություն և որակավո­րում. այս դեպքում կազմակերպվում է նախնական մասնագիտական պատրաստման և արհեստագոր­ծական ուսուցման դասընթաց:

Մասնագիտական ուսուցման դասընթացները չեն կարող գերա­զանցել 3 ամիսը, նախնական մասնագիտական պատրաստման և ար­հեստագործական ուսուցման դեպքում՝ 6 ամիսը։ Հաշմանդամ ունկն­դրին՝ աշխատանք փնտրող չզբաղված անձին, ուսուցման ամբողջ ժա­մանակահատվածի ընթացքում վճարվում է կրթաթոշակ: Օրենսդրորեն նախատեսված է նաև տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում հաշմանդամին՝ իր բնակության վայրի համայնքից դուրս այլ համայնք մասնագիտական ուսուցման ուղեգրելու դեպքում (բացառությամբ Երևան քաղաքի թաղային համայնքների): Ունկնդիրը կարող է մեկ տարվա ընթացքում մասնակցել մասնագիտական ուսուցման մեկ դասընթացի: Նույն անձը կարող է ընդգրկվել մասնագիտական ուսուց­ման մեկից ավելի դասընթացներում, եթե տվյալ դասըն­թացում առա­ջին անգամ ընդգրկվելու ցանկություն հայտնող չի եղել:

Եթե ունկնդիրների թիվը գերազանցում է զբաղվածության տա­րածքային կենտ­րոնի համար տվյալ տարվա զբաղվածության ամեն­ամյա պետական ծրագրերով նախատեսված անձանց թիվը, ապա դասընթացում ընդգրկվելու նախապատ­վու­թյունը տրվում է «Բնակչու­թյան զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիա­լական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահ­մանված աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերին, որոնց թվում են նաև հաշման­դամները:

Հարկ է նշել, որ չաշխատող հաշմանդամը համարվում է «աշխա­տանք փնտրող չզբաղված անձ», սակայն չի կարող ստանալ գործա­զուրկի կարգավիճակ և հետևա­բար՝ գործազրկության նպաստ:

 
Joomla Templates by JoomlaShack